Wet- en regelgeving

BIG-geregistreerde psychologen zijn gehouden aan wet- en regelgeving, zoals

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo)
Hierin zijn de rechten en plichten vastgelegd van patiënten/cliënten en zorgverleners in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten/cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)
Sinds 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Deze regeling geldt voor:

a. Volwassenen (18 jaar en ouder)
b. Jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen.

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling en/of uw behandelaar, dan zou u in dit in eerste instantie kunnen bespreken met deze behandelaar zelf, of met haar collega. Mocht dit niet tot een gewenste uitkomst leiden, dan kunt u zich wenden tot onze beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

In bovengenoemde Wet is ook vastgelegd dat psychologenpraktijken een interne, schriftelijke procedure dienen te hebben om incidenten te melden en te analyseren: een zogenaamde VIM-procedure (Veilig Incidenten Melden). Psychologenpraktijk Triade heeft daarin stapsgewijs beschreven hoe de psychologen omgaan met (signalen van) incidenten en op welke manier deze worden geregistreerd, geanalyseerd en opgevolgd in samenwerking met de VIM-commissie van de Groninger Psychologen Coöperatie (GPC).

Tuchtrecht
Gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. Een eventuele klacht kan worden ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, ook wel privacywet genoemd) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Routine Outcome Monitoring (ROM)
Psychologen zijn verplicht ROM toe te passen. Dit houdt in dat er in elk geval aan het begin en aan het eind van de behandeling een lijst wordt afgenomen met daarin een inventarisatie van psychische, psychosociale en lichamelijke klachten.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een leidraad voor professionals hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze wettelijk verplicht zijn een melding te doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Beroepscode Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
In de Beroepscode voor psychologen (opgesteld door het NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, houden zich aan deze beroepscode. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. Door toepassing van de Beroepscode is het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, het onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid vastgelegd, met als doel dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.